Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden POOK HAARDEN B.V.

Artikel 1 Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom- sten en rechtsbetrekkingen tussen de hiervoor genoemde leverancier en koper/opdrachtgever (‘wederpartij’) in verband met door of namens de leverancier te verrichte leveringen en de al dan niet daarbij overeengekomen werkzaamheden.
 2. Alle door de leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijsaanpassing

 1. Wanneer partijen voor het verrichten van de werkzaamheden een richt- prijs zijn overeengekomen, geldt dat de leverancier deze mag verhogen wanneer hij kan aantonen dat hij voor het verrichten van de werkzaam- heden hogere kosten heeft moeten maken dan hij had begroot. Hij is verplicht de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen zodra komt vast te staan dat de prijs meer dan 10% hoger zal uitkomen dan de opgegeven richtprijs. Voor het geval de opdrachtgever alsdan besluit de over- eenkomst te annuleren, geldt met betrekking tot het bepaalde in artikel IX-lid 7 als uitgangspunt de overeengekomen richtprijs verhoogd met 10%.
 2. De leverancier is gerechtigd om zijn prijs te verhogen in het geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of wijzigingen wanneer hij de wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dit laatste geldt niet wanneer de weder- partij deze noodzaak uit haar zelf had moeten begrijpen.
 3. De leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijs aan te passen wanneer de kostenverhoging een gevolg is van door de wederpartij ver- strekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Kostenverhogingen die zich voordoen na het moment van het sluiten van de overeenkomst maar vóór het moment van levering of oplevering en die een gevolg zijn van wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-percentage, mogen door de leverancier aan de wederpartij worden doorberekend.
 5. Onverminderd het voorgaande geldt dat redelijke kostenverhogingen die niet uit de wet voortvloeien, door de leverancier kunnen worden doorberekend. Wanneer deze kostenverhogingen echter binnen drie maanden na het moment van het sluiten van de overeenkomst plaats- vinden, heeft de wederpartij wanneer zij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”), het recht de overeenkomst om niet te ontbinden tenzij het een consumenten-koopovereenkomst betreft en vooraf is bepaald dat de levertijd tenminste drie maanden zou bedra- gen en de oorzaak van die verhoging zich eerst na die drie maanden heeft geopenbaard.

Artikel 3 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. De door de leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De wederpartij zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van de leverancier noch know-how die van de leverancier afkomstig is aan derden meedelen, anders dan met toestemming van de leverancier.
 2. Wanneer de leverancier om niet offertes, tekeningen, berekeningen, e.d. of know-how aan de wederpartij heeft verstrekt, is hij onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde gerechtigd tot betaling door de wederpartij in verband hiermee, wanneer blijkt dat de wederpartij aan derden opdrachten heeft verstrekt waarbij van deze gegevens gebruik wordt gemaakt.

Artikel 4 Levertijd 

 1. De in de overeenkomst genoemde levertijd is bij benadering en deze kan ondermeer afhangen van het tijdstip waarop met eventuele door de leverancier te verrichten werkzaamheden kan worden aangevangen. Hierbij is ondermeer van belang: de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d. en het tijdstip van de vervulling door de wederpartij van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten.
 2. Enkele overschrijding van de beoogde levertijd heeft niet tot gevolg dat de leverancier in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist waarbij aan de leverancier een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Eventueel door de leverancier te verrichten meerwerk zal tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – een gezien de betreffende omstandig- heden redelijke verlenging van de levertijd tot gevolg mogen hebben.

Artikel 5 Risico-overgang

 1. Het risico van tenietgaan, beschadiging of diefstal van afgeleverde zaken, te verwerken zaken of van gereedschappen van de leverancier, die zich in de macht van de wederpartij of in die van een door hem aangewezen derde bevinden, berust bij de wederpartij. Dit is slechts anders wanneer e.e.a. aan de schuld van de leverancier is te wijten.
 2. Wanneer de overeenkomst (overwegend) kan worden aangemerkt als een koopovereenkomst, gaat het risico van de verkochte zaken op de wederpartij over bij aflevering, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.
  Wanneer de overeenkomst kan worden aangemerkt als een overeenkomst van aanneming van werk, gaat het risico van het werk over na oplevering, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de leverancier aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk gereed is en deze het werk heeft aanvaard. Bij gebreke van een keuring door de wederpartij geldt het werk als aanvaard na een redelijke termijn van maximaal 2 werkdagen na voornoemde mededeling.

Artikel 6 Meerwerk en aanpassing van de overeenkomst

 1. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de wederpartij boven de in overeenkomst vastgelegde omvang wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 2. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst aan te passen voor zover dat nodig mocht zijn om de te leveren zaken of de installatie daarvan aan te passen aan eventuele wettelijke eisen of voorschriften.

Artikel 7 Taken wederpartij

 1. De wederpartij zorgt voor eigen rekening en risico dat:
  1. de werkzaamheden welke niet tot de opdracht van de leverancier behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, schilderwerk of dergelijke werkzaamheden op een juiste wijze zijn verricht en dat dit tijdig in ieder geval vóór de beoogde leverantie of vóór de aanvang van de door de leverancier te verrichten werkzaamheden is geschied;
  2. licht en stroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, en ter beschikking worden gesteld, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  3. de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde zaken alsmede de gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten.
  4. alle voor de te leveren zaken of de installatie daarvan benodigde ver- gunningen worden aangevraagd en tijdig aanwezig zijn alsmede dat verplichte meldingen die verband houden met de te leveren zaken of de installatie daarvan tijdig aan de betreffende instantie(s) worden gedaan.
 2. Wanneer de leverantie niet kan plaatsvinden of de werkzaamheden niet kunnen aanvangen op het overeengekomen tijdstip wegens redenen binnen de risicosfeer van de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden om de tengevolge daarvan voor de leverancier ontstane redelijke kosten, ondermeer in verband met de opslag van de te leveren zaken, aan de leverancier te vergoeden. Het risico met betrekking tot de zaken die – specifiek aangeduid – ten behoeve van de koper door de leverancier worden opgeslagen, berust vanaf het moment van de oorspronkelijk beoogde levering of oplevering bij de wederpartij.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van de geleverde, de te leveren en de te installeren zaken tot volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden en tot betaling heeft plaatsgevonden van de hiermee in verband staande werkzaamheden. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op vorderingen die de leverancier op de wederpartij heeft in verband met het tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. Wanneer de zaken reeds zijn geïnstalleerd, is de wederpartij gehouden om op eerste verzoek van de leverancier bij niet tijdige, of bij niet volledige betaling de zaken te (doen laten) demonteren en aan de leverancier af te geven.

Artikel 9 Betaling en annulering 

 1. Betalingen geschieden á contant tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de leverancier.
 2. Wanneer de wederpartij gerechtigd is om giraal te betalen zal betaling plaatsvinden op een door de leverancier aan te wijzen rekening.
 3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient girale betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering of oplevering of, wanneer dat later is, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij in verzuim en heeft de leverancier het recht boven het verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 4%.
 5. Alle redelijke kosten die in verband staan met een buitengerechtelijke inning van door de wederpartij verschuldigde bedragen, dienen door haar aan de leverancier te worden vergoed. Wanneer de leverancier in een gerechtelijke procedure waarbij de wederpartij procespartij is, geheel – of grotendeels – in het gelijk wordt gesteld, is de wederpartij gehouden alle in verband met deze procedure door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden óók voor zover deze kosten het door de rechter aan proceskosten toegewezen bedrag over- treffen. Deze clausule kan door de leverancier worden ingeroepen ongeacht of de wederpartij tegen het betreffende vonnis of arrest hoger beroep of cassatie heeft aangetekend.
 6. Bij annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30 procent van hetgeen koper/ opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen of, indien dit hoger is, het werkelijke bedrag dat de leverancier door de annulering aan schade en gederfde winst lijdt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is ter keuze van de leverancier beperkt tot kosteloos her- stel van het betreffende gebrek, tot kosteloze vervanging van de gele- verde of de geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in ver- band met de betreffende prestatie ontvangen bedragen. De leverancier zal niet tot meer gehouden kunnen worden.
 2. De leverancier is niet gehouden tot herstel of tot vervanging, noch aansprakelijk voor schade wanneer het vermeende gebrek of de schade het gevolg is van, of in verband staat met, ondeugdelijkheid van: a) zaken afkomstig van, of die zijn voorgeschreven door, de wederpartij, b) de grond en het gebouw waarop en waarin de zaken zijn geïnstalleerd, c) door de wederpartij verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Wanneer de leverancier weten- schap had van de betreffende ondeugdelijkheid vóór of tijdens de uit- voering van de werkzaamheden en hij de wederpartij daarvan niet op de hoogte heeft gesteld, is hij in beginsel wel aansprakelijk maar geldt het in de andere leden van dit artikel 10 bepaalde.
 3. De leverancier aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals – maar niet beperkt tot – vertragingsschade, schade als gevolg van schoor- steenbranden, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 4. Indien de leverancier niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het reeds geleverde resp. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeen- komst.Van overmacht van de leverancier is onder meer sprake in geval van stakingen, ernstige storingen in zijn bedrijf, gebrek aan grondstof- fen, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.
 5. Op de hierboven genoemde uitsluitingen of beperkingen zal door de leverancier geen beroep kunnen worden gedaan: a) indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leverancier of van zijn leidinggevende ondergeschikten, of b) indien een zodanig beroep in een voorkomend geval onder de gegeven omstandigheden in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, of c) indien en voor zover deze uitsluiting of beperking op grond van de regels van dwingend consumenten(koop)recht niet is toegestaan en de overeenkomst met een consument is gesloten.
 6. Wanneer de leverancier een garantie heeft verstrekt, vallen in geen geval de gebreken daaronder die een gevolg zijn van normale slijtage, of van het niet inachtnemen door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, noch vallen hieronder de zich na verhitting voor- doende verkleuringen, of kleurafwijkingen in natuursteen producten.
 7. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken of schade,  onder welke titel dan ook, indien door de wederpartij of door derden reparaties zijn uitgevoerd of wijzigingen zijn aangebracht aan het toestel, het beluchting-systeem, het rookgas- afvoersysteem of enig ander onderdeel van het door de leverancier geleverde of gepresteerde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid met betrekking tot bestaande situaties en getoonde afbeeldingen en monsters 

 1. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt ter plaatse te onderzoeken of te doen onderzoeken of de aanwezige rookkanalen geschikt zijn voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, dan draagt de wederpartij het risico in verband met eventuele ongeschiktheid van deze rookkanalen. Wanneer de leverancier deze geschiktheid wel heeft onderzocht, draagt hij in beginsel hier- voor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
 2. Wanneer de rookkanalen langer dan een termijn van 12 maanden voor- afgaand aan de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming, niet zijn geveegd bestaan er diverse risico’s aan het gebruik hiervan. Wanneer deze risico’s zich openbaren en deze zijn niet een gevolg van een gebrek in de geleverde zaken of van een gebrek in de verrichte werkzaamheden, dan komen alle hiermee in verband staan- de schades voor rekening van de wederpartij. Wanneer een en ander wél een gevolg is van een gebrek in de zaken of van de werkzaamheden, geldt het bepaalde in artikel 10.
 3. Wanneer de leverancier niet ter plaatse heeft onderzocht of er voldoen- de luchtcompensatie aanwezig is voor de te plaatsen kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming en het aanbrengen van een voorziening voor luchtcompensatie geen onderdeel van de opdracht is, draagt de wederpartij het risico van het eventueel niet aanwezig zijn van vol- doende luchtcompensatie. Wanneer de leverancier dit wel in opdracht van de wederpartij heeft onderzocht, draagt hij in beginsel het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.
 4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts ter aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak daar specifiek aan moet beantwoorden. Alle monsters worden slechts ter indicatie verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer er bij de plaatsing van de kachel, open haard of ander type van sfeerverwarming gebruik wordt gemaakt van natuursteen wijst de leverancier er nadrukkelijk op dat zich – vanwege de aard van het materiaal substantiële afwijkingen kunnen voordoen in verband met eventueel getoonde voorbeelden of monsters.
 6. Wanneer aan de leverancier niet de opdracht is verstrekt te onderzoeken of te doen onderzoeken of, in verband met de beluchting via de kruip- ruimte, zich in deze kruipruimte stoffen bevinden die de gezondheid direct of indirect schade kunnen toebrengen, dan draagt de wederpartij het risico van eventuele gevolgen van de aanwezigheid van deze stoffen. Wanneer de leverancier de kruipruimte wel heeft onderzocht of heeft laten onderzoeken, draagt hij in beginsel hiervoor het risico maar geldt het bepaalde in artikel 10.

Artikel 12 Geschillenregeling en branchegarantie

 1. Alle geschillen kunnen worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen rechter.
 2. In afwijking van het voorgaande lid is de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“consument”) gerechtigd om op basis van het daarvoor geldende reglement, geschillen die betrekking hebben op technische of kwalitatieve eisen en waarbij geen substantiële gevolgschade in het geding is, ter verkrijging van een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Geschillencommissies Sfeerverwarming, een en ander binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de statuten en reglementen van deze stichting. De geschillenregeling is alleen van toepassing indien de consument direct na oplevering van de haard of kachel het certificaat dat de leverancier hen overhandigt, heeft geretourneerd aan het secretariaat.
 3. Beide partijen zullen gebonden zijn aan het uitgebrachte bindend advies van een geschillencommissie, ingesteld door de Stichting Geschillen- commissies Sfeerverwarming, en zij zullen dit advies nakomen binnen de daarvoor in het bindend advies genoemde termijn.
 4. Indien de leverancier terzake de nakoming van een bindend advies in verzuim is, zal de Stichting Branchegarantie Sfeerverwarming er, binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals deze zijn verwoord in de sta- tuten en reglementen van deze stichting, zorg voor dragen dat de verplichtingen van de leverancier door een derde worden nagekomen binnen een redelijke termijn. Dit artikel is niet van toepassing op aspirant-leden van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeelte- lijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende voorwaarden

 1. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de opdrachtgever of zijn/haar gemachtigde aanwezig te zijn op tijdstip en plaats zoals afgesproken. Wachttijd brengen wij in rekening.
 2. De werkplek en de werkruimte dienen vrij toegankelijk te zijn. Bij ontruiming door ons worden deze extra uren aan u in rekening gebracht. Voor schade ontstaan bij die ontruiming aan uw eigendommen en van derden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Indien er bij opdracht afgesproken wordt dat er door de opdrachtgever zelf gesloopt wordt dan moet er voor beide partijen duidelijkheid zijn wat er gesloopt wordt en in welke mate. Indien blijkt bij aanvang van de werkzaamheden dat er niet voldoende en/of niet juist gesloopt is zal de rest door ons gesloopt en/of hersteld worden op basis van nacalculatie.
 4. RVS dubbelwandig afvoermateriaal kan tegen meerprijs in een RAL kleur gespoten worden. Hoewel de grootste zorg en aandacht aan deze behandeling wordt besteed kan er geen garantie gegeven worden op evt. afbladderen van de lak.
 5. Tijdens diamantboringen of zaagwerkzaamheden (in beton en steen) zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren- zagen en slopen van (span-) kabels, leidingen, bewapeningen en alle zich in het beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen, het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen, verzakkingen van de constructies of anderszins ontstane schade.
 6. RVS of messing korven, handgrepen, knoppen, sierlijsten e.d. kunnen door de warmte verkleuren. Wij accepteren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 7. In een hout gestookte openhaard met een binnenwerk van ijsselsteentjes moet ter voorkoming van het verpulveren van de stenen en voegen (ijsselsteentjes zijn niet voldoende vuurvast) een haardplaat toegepast worden.
 8. Bij een schoorsteenrenovatie bestaat de mogelijkheid dat tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de opdracht niet uitgevoerd kan worden zoals van te voren is bepaald. Indien dit het geval is moet er een andere oplossing bedacht worden. De meer- of minder prijs wordt met u doorgesproken en bepaald. Bij niet doorgaan van de werkzaamheden brengen wij de door ons gemaakte kosten in rekening.
 9. Indien er op het moment van uitvoering geen gasdruk aanwezig en wij op een ander tijdstip moeten terug komen worden de kosten voor het aansluiten/afstellen aan u in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
 10. Bij zowel rookgas ventilatoren als bij alle andere ventilatoren in of bij het toestel is tijdens het gebruik luchtverplaatsing hoorbaar.
 11. Aangezien de steensoorten waarvan schouwen e.d. gemaakt worden natuurproducten zijn kunnen deze qua structuur en/of kleur afwijken van de monstersteen. Fossielen ,ijzererts en de adering kunnen hiervan de oorzaak zijn. Tegelijkertijd bepalen deze natuurverschijnselen het karakter van de steen. Het bovengenoemde kan dus geen reden zijn een aankoop te annuleren. Eventuele oneffenheden worden bij de eindafwerking zover mogelijk weggewerkt.
 12. Houtkachels moeten ter voorkoming van scheurvorming van de wand en/of wandafwerking uit voorzorg 25 cm van de wand geplaatst worden tenzij anders vermeld op voorschrift van de leverancier.
 13. Bij aanschaf van een gaskachel met TTB beveiliging is het aan te raden een rvs voering toe te passen. De staat en lengte van het kanaal zijn hiervoor bepalend. Vanaf 7 meter moet er om condensvorming te voorkomen altijd een rvs voering aangebracht worden.
 14. Op het moment dat er convectielucht vrijkomt door roosters, plinten en/of vanuit het toestel zelf bestaat er kans op verkleuring (=stofverbranding) van bijvoorbeeld stucwerk.
 15. Door flexibel toe te passen in een bestaand rookkanaal wordt de diameter van het rookkanaal verkleind waardoor er trekvermindering kan ontstaan.
 16. Wij geven geen garantie op glas en binnenwerk(en) van vuurvaste stenen, skamol en chamotte, mits anders vermeld in de garantiebepalingen van de betreffende leverancier.
 17. Werkzaamheden welke wij niet van tevoren hadden kunnen voorzien worden in overleg met opdrachtgever door gefactureerd.
 18. Na bouwwerkzaamheden moet een droogtijd van ca. 6 weken in acht genomen worden alvorens de haard (zowel op hout als gas) aangestoken mag worden dit ter voorkoming van bijvoorbeeld scheurvorming, verkleuring etc. (tenzij door ons anders wordt geadviseerd)
Disclaimer | Algemene voorwaarden | Cookies